ISO 10004

استاندارد ایزو 10004 یک راهنمای عمومی و از خانواده ایزو 9000 می باشد که برای طراحی، برنامه ريزی و اجرای فرآيند پایش و اندازه گیری رضایت مشتريان تدوین شده است. شرکت پیشرو ابر پارس پس از دریافت گواهینامه  ایزو 9000با اولویت قراردادن رضایت مشتری موفق به دریافت ایزو 10004 شد .