مواد اولیه

رسیدن مواد اولیه دابکو و کاسموس  که در تولید فوم و اسفنج استفاده می شود.