نیکسیرت گفت:
سلام. لیست قیمت کامیونی ابر رامیخام. واسه شهرستان. نمایندگی پخش میدین؟